Zpět na vstupní stránku

Lyže a lyžařské vybavení pro skialpinismus

VYBAVENÍ K PRODEJI

TIPY  a NOVINKY

 • Veškeré zobrazené zboží je ihned k odběru.

 

INFORMACE

 • Nákup po e-mailu:        
 • Nákup po telefonu:
         
 • Kupní a záruční podmínky:
  podrobnosti zde »
 • Údaje dodavatele:
  podrobnosti zde »

 

Záruční podmínky a reklamace
Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

 

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list kupní smlouva.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. Záruční doba uvedená stránkách Skialpinismus na internetové adrese.

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží zakoupené prostřednictvím stránky Skialpinismus na internetové adrese http://skialpinismus.prodam-chalupu.cz , kontaktuje prodejce nejlépe emailem na        , nebo na tel. +420        . Nejpozději do tří dnů bude informován o způsobu vyřízení reklamace.

Je vhodné zboží určené k reklamaci zaslat prodejci v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu. Dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace

Prodejce posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

 

VZOR KUPNÍ SMLOUVY:

Smluvní strany :

p. .........................................., 

bytem ................................................jako prodávající

a

p. ...................................., 

bytem ....................................................jako kupující

Článek I.

Prodávající je výhradním vlastníkem ......................................................................... (dále jen předmět koupě).


Článek II.
Prodávající prodává předmět koupě kupujícímu spolu se všemi součástmi a příslušenstvím a kupující jej od prodávajícího kupuje za podmínek dále v této smlouvě uvedených.


Článek III.
Cena předmětu koupě byla stanovena dohodou a činí ................Kč (slovy ............................................. Kč).
Kupní cenu zaplatí kupující v hotovosti při převzetí předmětu koupě.
Převzetím a zaplacením kupní ceny přechází na kupujícího vlastnictví předmětu koupě i nebezpečí škody na něm.


Článek IV.
Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné vady, které by bránily užívání předmětu koupě k obvyklému účelu. Prodávající poskytuje na skryté vady předmětu koupě záruku v délce trvání 36měsíců ode dne předání, nebo odeslání zboží kupujícímu.


Článek V.
Kupující prohlašuje, že se seznámil se stavem předmětu koupě, prohlédl si jej a v tomto stavu jej kupuje.


Článek VI.
Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou rozhodnuty v rozhodčím řízení podle zák. č. 216/1994 Sb. Rozhodcem pro tyto spory

 jmenují obě strany p. .........................................., bytem ....................................................

Rozhodčí řízení bude zahájeno žalobou, kterou podá kterákoliv strana sporu k rozhodci, bude provedeno podle právního řádu České republiky a bude se konat na základě písemných podkladů bez ústního jednání, pokud jej rozhodce neshledá nutným. Spor bude rozhodnut podle zásad spravedlnosti. Rozhodčí nález bude vynesen bez písemného odůvodnění. Rozhodčí řízení končí vydáním rozhodčího nálezu nebo usnesením.

Článek VII.
Účastníci si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým vlastnoručním podpisem.


V .................................... dne .......................................

prodávající ........................... kupující ...................................

 
Copyright © 2006 Dr.Ozdi All rights reserved.